سه ماه گذشت

سه ماه گذشت و وارد چهارمین سال از سال جدید شدیم

امسال هم داره به سرعت میگذره

خبری نیست جز اینکه ترم 3 دانشگاه به خوبی و خوشی تموم شد

فعلا هم میخان منو عروس کنن

پنجشنبه شب یه خواستگار اومد خونمون که مورد قبول واقع نگردید ولی همچنان این داستان ادامه دارد

خدایا بهترین رو جلوی راه همه قراربده

 

/ 1 نظر / 6 بازدید